0 mane

1 mane

2 mane

3 mane

「IR法」
どんなに 取りつくろっても カジノ法ですよッ